[Ebook] Ohnivé znamenie By Juraj Červenák – E-inbusiness.co.uk

Ohnivé znamenie Tret Pr Pad Kapit Na Steina A Not Ra Barbari A N Lez Udsk Ch Ostatkov V Podunajsk Ch Lesoch Privedie Barbari A Na Stopu Bezoh Adn Ch Lupi Ov A Priekupn Kov S Otrokmi Not R Si Mus Zavola Na Pomoc Steina A Jaro A Spolu Putuj Do Pre Porka, Ktor Sa Po P De Bud Na Stal Hlavn M Mestom Uhorska Zdanlivo Jednoduch Pr Pad Sa R Chlo Skomplikuje Vy Etrovatelia Musia Zisti , Ako Nosy Mlad Ch Ien S Visia S Odvek M S Peren M Me Anov S Hradnou Achtou, Tajomnou Samovra Dou B Val Ho Richt Ra A Hlavne Vy An M Pr Zraku, Ktor Ho Obete Nach Dzaj S Ohavn Mi Pop Leninami Posledn , O Pre Porok V Predve Er Volieb A Ve K Ho V Ro N Ho Jarmoku Potrebuje, Je Rozsiahle Vra Edn Sprisahanie


About the Author: Juraj Červenák

je slovensk spisovate s bohatou publika nou innos ou v slovenskom, eskom a po skom jazyku Poch dza z obce Vyhne, ale u od detstva ije v ne alekej Banskej tiavnici Po ukon en t dia na gymn ziu v roku 1992 pre iel r znymi povolaniami od lena str nej slu by a po ved ceho kina Od roku 2005 je profesion lnym spisovate om a publicistom.Kni ne debutoval v roku 1993, odvtedy vydal vy e dve desiatky kn h, v inu z nich v e tine.Presadil sa ako autor historickej fantasy so slovansk mi mot vmi Dvojdielny rom n Bivoj umiest uje pr behy zo Star ch povest esk ch do re lneho priestoru a kontextu na sklonku 7 storo ia Tril gia Bohatier sleduje osudy hrdinov rusk ch byl n po as v bojov kyjevsk ho knie a a Svjatoslava.V sloven ine erven k publikoval viacero poviedok v asopise Fant zia, ako aj rom n Sekera z bronzu, r no zo zlata, v ktorom sa b jni Argonauti plavia po Dunaji a na zemie dne n ho Slovenska V roku 2009 za ala v sloven ine vych dza i s ria ernok a n k, ktor sa odohr va v 9 storo po as bojov s Avarmi a utv rania prv ch slovansk ch knie atstiev Autorovu tvorbu charakterizuje postupn odklon od r dzej mytologickej fantasy k historick mu rom nu Sved o tom najm s ria o protitureck ch vojn ch Dobrodru stv kapit na B thoryho, ktorej prv tri diely Str covia Varad na, Br na Irkally a Diablova pevnos vy li z rove v e tine i sloven ine.Nov cyklus dobov ch detekt vok Stein a Barbari o vy etrovan zlo inov za vl dy Rudolfa II Habsbursk ho na prelome 16 a 17 storo ia u je isto historickou beletriou rom nom bez fantasy prvkov Zo s rie zatia vy li rom ny M tvy na Pekelnom vrchu, Krv prvoroden ch a Ohniv znamenie, ktor sa radia k autorov m naj spe nej m knih m V roku 2016 vyjde tvrt diel s n zvom Diabol v zrkadle erven k nap sal aj zbierku rozpr vkovo dobrodru n ch povest pre mlad ch itate ov Legendy Zlat ho mesta.Je dr ite om viacer ch nrov ch ocenen vr tane Ceny Fant zie, Ceny za najlep iu fantasy i Ceny Akad mie sci fi, fantasy a hororu za najlep iu esk a slovensk knihu roka obdr al ju trikr t za rom ny Krvav ohe , Biela ve a a Diablova pevnos.Jeho rom ny a poviedky vy li aj v po tine, ru tine a angli tine V s asnosti m podp san zmluvu s americkou liter rnou agent rou a pok a sa presadi vydanie svojich rom nov v USA.Publikoval tie pod pseudonymom Thorleif Larssen a George Callahan.10 thoughts on “Ohnivé znamenie

 1. says:

  Toto ma nebavilo tak ve mi ako predo l kniha, detekt vna z pletka bola trochu moc prekombinovan , aby sa to dalo navliec na zn my pr beh Ale st le to bola dobr z bava, Steina a Barbari a si lovek nakoniec mus ob bi a samozrejme, poh ad na Pre porok v 15.storo bol mimoriadne zauj mav.


 2. says:

  Toto bola neskuto n pecka Posledn ch 200 str n som doslova zhltla uro erven k sa diel o diel zlep uje Te m sa na al ie asti D


 3. says:

  Zatial najlepsi pripad, bavila som sa celu knihu.


 4. says:

  Po vyrieseni pripadu v Prahe sa cesty Steina s Jarosom a Barbarica na chvilu rozdelia No len dovtedy, kym Barbaric nepride na stopu comusi velkemu a hroznemu Jedina stopa vedie do Presporku, konat treba expresne rychlo, lebo na konci tohto pripadu mozu ostat aj zivi, nielen mrtvoly Z doterajsich troch dobrodruzstiev sa mi toto pacilo asi najviac Cast je sposobena zrejme tym, ze ide o Presporok, ale celkovo mi tento pripad prisiel najzaujimavejs


 5. says:

  Ve mi dobr nrovka Skvel prepojenie detekt vky s dobov mi re liami Z textu cit te, ako autora p sanie a drobnokresba post v, prostredia o zbraniach a mu iacich n strojoch v Pre porku konca 16 storo ia nesmierne bav Po skvelom pra skom pr behu ost va sa u len te i na viede sk pokra ovanie.


 6. says:

  Tretie stretnutie s Barbari om a Steinom a mus m poveda , e zatia najlep ie V borne vystavan dej bez hluch ch miest, rados ta Te m sa na tvrt diel.


 7. says:

  Op skvel pr beh, pln nap tia.


 8. says:

  Oce ujem, e kni ky rehabilituj arcivojvodu Mateja, ktor ho v etci po C sa v p ka pova uj za zmrda Jo a Bratislava mala svojho Ko nera u okolo roku 1600.


 9. says:

  Prem ala som, i m m prida alebo ubra na hodnoten , preto e toto je najzlo itej diel doposia vydanej s rie Pr beh je spletit , vz jomn vz ahy medzi postavami komplikovan , na sc ne sa objavuje mnoho tv r a vidno, ako kr sne to p sanie od tiavnickeho pr padu dozrelo S nad en m a netrpezlivos ou som tala a do konca a potom sa to zase vyrie ilo prir chlo a sp sobom, ktor ma naozaj prekvapil, ale z rove i sklamal objavia sa tam toti postavy, ktor su historicky popul rne a log Prem al


 10. says:

  Tret pr pad kapit na Steina, not ra Barbari a a ich vern ho pomocn ka kapr la Jaro a sa odohr va v hlavnom meste Uhorska v Pre porku Pr beh za na cestou not ra z Viedne do tiavnice, pri ktorej natraf na psa s udskou rukou v papuli To ned not rovej zvedavosti pokoj a za ne p tra po obeti a p chate ovi N sledne sa do Pre porku dostav aj kapit n s kapr lom a za ne sa vy etrovanie, ktor v bec nie je jednoduch , na im hrdinom s nest le kladen polen pod nohy, zrady a klamstv s tu na Tret pr


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *