✯ Hradba západu Books ✴ Author Juraj Červenák – E-inbusiness.co.uk

Hradba západu Uhorsk Vojsko Utrpelo Drviv Por Ku Pri Park Ne Hordy Osmansk Ch Bojovn Kov Pod Veden M Samotn Ho Ve Kovez Ra Prekro Ili Dunaj A Obk Ili Pevnos Jv R Nov Z Mky T V Kres Anskom Svete Naz Vaj Hradba Z Padu A Vedia, E Ak Padne, Bude Ohrozen Cel R A Obrancovia S Odhodlan Bojova Do Posledn Ho Dychu, No Elia Mnohon Sobnej PresileNa M Roch Otriasaj Cich Sa Pod Tureckou Delostre Bou Stoj Aj Kapit N Kornel B Thory Viac Ne O Pevnos Sa V Ak Ob Va O Osud Svojho Syna Michala, Priate A Voronina A Milovanej Juliany T Sa Stratili Kdesi V Kraji Zachv Tenom Nepriate Sk M Drancovan M Navy E Ich Stopu Zachytila Ob Van Bar Nka R Nayov Prez Van Vl IcaSk Sen Autor Juraj Erven K V Spletitom Rom Ne O Najkrvavej Ej Vojne, Ak Sa Kedy Odohrala Na Zem Dne N Ho Slovenska, Uzatv Ra Pr Beh Viacer Ch Post V Z Epickej S Gy O Dobrodru Stv Ch Kapit Na B Thoryho


About the Author: Juraj Červenák

je slovensk spisovate s bohatou publika nou innos ou v slovenskom, eskom a po skom jazyku Poch dza z obce Vyhne, ale u od detstva ije v ne alekej Banskej tiavnici Po ukon en t dia na gymn ziu v roku 1992 pre iel r znymi povolaniami od lena str nej slu by a po ved ceho kina Od roku 2005 je profesion lnym spisovate om a publicistom.Kni ne debutoval v roku 1993, odvtedy vydal vy e dve desiatky kn h, v inu z nich v e tine.Presadil sa ako autor historickej fantasy so slovansk mi mot vmi Dvojdielny rom n Bivoj umiest uje pr behy zo Star ch povest esk ch do re lneho priestoru a kontextu na sklonku 7 storo ia Tril gia Bohatier sleduje osudy hrdinov rusk ch byl n po as v bojov kyjevsk ho knie a a Svjatoslava.V sloven ine erven k publikoval viacero poviedok v asopise Fant zia, ako aj rom n Sekera z bronzu, r no zo zlata, v ktorom sa b jni Argonauti plavia po Dunaji a na zemie dne n ho Slovenska V roku 2009 za ala v sloven ine vych dza i s ria ernok a n k, ktor sa odohr va v 9 storo po as bojov s Avarmi a utv rania prv ch slovansk ch knie atstiev Autorovu tvorbu charakterizuje postupn odklon od r dzej mytologickej fantasy k historick mu rom nu Sved o tom najm s ria o protitureck ch vojn ch Dobrodru stv kapit na B thoryho, ktorej prv tri diely Str covia Varad na, Br na Irkally a Diablova pevnos vy li z rove v e tine i sloven ine.Nov cyklus dobov ch detekt vok Stein a Barbari o vy etrovan zlo inov za vl dy Rudolfa II Habsbursk ho na prelome 16 a 17 storo ia u je isto historickou beletriou rom nom bez fantasy prvkov Zo s rie zatia vy li rom ny M tvy na Pekelnom vrchu, Krv prvoroden ch a Ohniv znamenie, ktor sa radia k autorov m naj spe nej m knih m V roku 2016 vyjde tvrt diel s n zvom Diabol v zrkadle erven k nap sal aj zbierku rozpr vkovo dobrodru n ch povest pre mlad ch itate ov Legendy Zlat ho mesta.Je dr ite om viacer ch nrov ch ocenen vr tane Ceny Fant zie, Ceny za najlep iu fantasy i Ceny Akad mie sci fi, fantasy a hororu za najlep iu esk a slovensk knihu roka obdr al ju trikr t za rom ny Krvav ohe , Biela ve a a Diablova pevnos.Jeho rom ny a poviedky vy li aj v po tine, ru tine a angli tine V s asnosti m podp san zmluvu s americkou liter rnou agent rou a pok a sa presadi vydanie svojich rom nov v USA.Publikoval tie pod pseudonymom Thorleif Larssen a George Callahan.10 thoughts on “Hradba západu

 1. says:

  Zaciatok trochu pomalsi, kym som si pospominala, co sa odohralo v predchadzajucich dieloch, ale postupne to naberalo grady a finale bolo ozaj epicke Musim si dat niekedy re read celej serie, to este len bude pecka


 2. says:

  N vrat k fantasy prvkom hodnot m ve mi pozit vne Okrem toho som nevedel ni o existencii pevnosti jvar, ktorou som moment lne zna ne fascinovan Skvel , aj ked u tandardne mi nesedel koniec knihy ver m, e na posledn diel nebudem m


 3. says:

  Najlep ia kniha celej s rie a h dam aj uriho vrchol, zatia Ale pre o, pre o ivot nie je f r Kto pre ta, bude vedie Zlomen srde


 4. says:

  Hradba z padu je ve mi o ividn m posledn m dielom s rie, ktor p e talentovan lovek so z ubou vo filmoch Svet, postavy a cel zvy ok pr behu to v etko bolo vo ve kej miere vybudovan v predch dzaj cich dieloch Vieme, kto je kto, o sa komu stalo, k


 5. says:

  Kapit n B thory sa v erven kov ch knih ch zjavil pred deviatimi rokmi V p dielnom epose o protitureck ch vojn ch si toho presk kal ve a Nav t vil r zne exotick miesta, padol do zajatia, spoznal mnoho zauj mav ch ud , pobil ve a tureck ch hl v, ob as ta


 6. says:

  Posledny diel serie o kapitanovi Bathorym je skvelym zavrsenim serie Cervenak si pocas ne vyskusal viacero stylov, doslo k u mna velmi vitanym zmenam prostredia Kruh sa uzatvara v Novych Zamkoch, roman je skvelym opisom dobyvania pricom sa nestraca ani predtym


 7. says:

  Warning Vyvrcholenie B thoryho dobrodru stiev prin a jeden okuj ci zvrat a m horkosladk koniec Chcem sa ka dop dne autorovi po akova V aka tejto epickej s ge som sa namotal na protitureck vojny a n regi n v tejto epoche celkovo Sedemn ste storo ie pre m a boli ove a v


 8. says:

  Ak je to zav enie s rie, tak je d stojn Vzh adom na hist riu bolo od za iatku jasn , e jvar sa nejdr a tak sa z zrak v tomto smere ani neo ak val Je ale vidno, e autor sa u posunul k in mu nru ke e aj tu, uprostred mely, dostali dvaja spolup tnici lohu nie o vy etri V tejto s


 9. says:

  plne rozumiem autorovmu nad eniu z opisu historick ch udalost , zbroje, pevnosti, zvyklost atd, ale ak chcem ta o faktoch, siahnem po inej knihe Prv tri diely o Bathorym boli ak n , pln vtipn ch dial gov a m gie, a hlavn postava bola sympatick ah V posledn ch dvoch knih ch je priam n


 10. says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Dala som 4 hviezdy Chcela som da 5, ve mi som chcela, ale nedalo sa, akoko vek m m erven ka rada Jednak trochu mi osobne nesadne t kopa bojov, bitiek, abl , b t, diel, o bude pre niektor ch po u n , pre m a bola


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *